Sunday, December 3, 2017

Kangen Water in Sri Lanka තැන්ජන් වොටර්මෙම වතුර පෙරනය පරිහරනය කරනු ලබන ලොව වැදගත් හා ජනප්‍රිය අයවලුන්

TESTIMONY

  The Famous people who've drink Kangen Water. 

International Top Health professional experts are recommending Kangen Water to Queens, the Pope, Presidents and dignitaries because of its health benefits.
 Click here for the full article about What Experts Are Saying About Kangen Water.


The sickness people who got heal from Kangen Water මෙම වතුර පෙරනය පරිහරනය කරනු ලබන ලොව වැදගත් හා ජනප්‍රිය අයවලුන්

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න (More Detail Of Kangen Water)

www.engic.com - Kangn Water Web Page

http://www.kangendimo.com/ තවත් අන්තර්ජාල පිටු බලන්න (More Detail Of Kangen Water)

https://www.enagic.com/?c=water
කැනජන් වෝටර් Kangan Water Filter නිෂ්පාදනය ජපානය 1974

නිෂ්පාදනය කිරිම සදහා මුල් වූ කරැන

දෙවන ලෝක යුද්ධය සමයේදී බිහිසුනු පරමානු බෝම්බයන්ට මුහුණ දීමෙදී ජපන් ජාතිකයින් වීශාල ප්‍රමාණයක් එම ස්ථානයේදීම දුවිලි බවට පත්විය තවත් විශාල පිරිසක් දැඩි ලෙසින් ආභාධීත තත්වයටත් අංගවිකල භාවයටත් පත්නෙ ලදී එසේම එම බෝම්බ හෙලීමෙන් අනතුරැව පසු කාලීනව උපදින දරැවන්ටද මෙම විකිරණ ආසාදනයන්ට ගොදුරැ වීමට සිදුවීම නිසා ඉන් ගැලවීමට මගක් සොයමින් පරික්ෂනයන් නොකඩවා සිදු කරමින් සිටින ලදී

ප්‍රංශයේ ලූර්දු දේවශ්ථානයේ හෝලී වෝටර් ජල උල්පත මැක්සිකෝව ජර්මනිය ඉංදියාව සහ ඩුබායි රාජ්‍යය යන් තුල පිහිටා ඇති ලෙඩ සුව කිරිමට හැකියාවක් ඇති ජල උල්පත් උපයොගී කර ගනිමින් එම ජල උල්පත් පිළීබදව 1950 වර්ෂයේ සිට 1974 දක්වා ජපන් ජාතිකයින් විසින් පර්යෙෂණයන් සිදු කිරිමෙන් අනතුරැව නිෂ්පාදනය කර ඇත


මෙම වතුර පෙරනයෙන් ලබා ගත හැකි ප්‍රයොජනයන් 

ප්‍රධාන කරැණූ 

ශරීරයේ ඇති කොලොස්ර්‍ටරෝල් දියකර හැරීමේ බලය නිසා හට ගන්නා රෝගයන් මර්ධනය කිරිමේ හැකියාව.

  1. දියවැඩියා රෝගය වලකවා ගැනීමට හැකිවිම.
  2. පිලිකා රොගය මර්ධනය කිරිමේ හා ව්‍යාප්ත විම හින කරවීමෙ බලය.
  3. ආතරයිටීස් රෝගය වලක්වා ගැනීමේ හැකියාව.
  4. පැහැපත් රැවක් ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව.
  5. දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වීමේ හැකියාව.
  6. ජලයේ ඇති පී එච් අගය වැඩි කර ගනිමින් හා අඩුකර ගනිමින් ජලය ලබා ගැනීමේ හැකියාව.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න (More Detail Of Kangen Water)

www.engic.com - Kangn Water Web Page

http://www.kangendimo.com/
 තවත් අන්තර්ජාල පිටු බලන්න (More Detail Of Kangen Water)

https://www.enagic.com/?c=water

Kangen Water Filter 

Kangen water is ionized tap water that some health care providers claim has benefits for people suffering from a variety of health issues.
History
Kangen water originates from Japan, where users have been touting its health benefits for years. The process of creating Kangen water attempts to replicate the supposed health benefits of various sources of "healing waters" around the world. The name Kangen is reputed to translate to "return to source," meaning that the process creates water that has been purified and is more like the water found in unspoiled nature.
Process of Creating
Kangen water is created by passing the water through a specific type of filtration machine. This machine reportedly ionizes the water to eliminate free radicals, changes the pH of the water to an alkaline or basic pH (8.5-11.0), and adds what is called "active hydrogen" to the water.

Reputed Health Benefits
Health benefits claimed by the makers of Kangen water machines include reduced aches, pains, and general fatigue, slower aging and cleansing of all the body's systems.

Proponents of the water claim that the "active hydrogen" in Kangen water collects and neutralizes free radicals in the body, leading to health benefits. Kangen water websites often include testimonials from individuals who claim that drinking Kangen water has given them relief from various conditions and overall better health.

Cost
In 2009, Kangen water machines ranged in price in the United States from approximately $500 to over $1,000. Kangen water proponents claim that the benefits of drinking Kangen water make the large initial cost worthwhile.

This cost can be partially attributed to the fact that Kangen water machines are classified by the Ministry of Health in Japan as "medical devices."

Oxidation Reduction Potential (ORP)
One of the main beneficial aspects touted by Kangen water producers is that of its negative oxidation reduction potential (ORP). ORP is a measurement used by the various aspects of the water industry to measure the effectiveness of water sanitizers. Simply put, it measures a chemical's ability to reduce the binding of oxygen with other chemicals.

With respect to Kangen water, a negative ORP means that, according to its proponents, Kangen water actually increases the amount of oxygen available to be used by the body.
Where to Purchase
Many sites are available on the Internet to acquire Kangen water treatment devices. Some of these devices are stand-alone machines; others attach to a faucet such as the one on most kitchen sinks.

The most commonly recognized name in Kangen water is that of the Enagic company, a multilevel marketing company that both sells Kangen water machines and also encourages people to get involved in selling the machines

No comments:

Post a Comment

Kangen Water කැන්ගන් වතුර

Kangen Water  කැන්ගන් වතුර  පිළීබද  විස්තර බලන්න  (See More Detail Of Kangen Water) දෙවන ලෝක යුද්ධය සමයේදී ජපානයේ හිරෝශිමා සහ නාගසාකි යන ...